Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Podmiotu leczniczego Przemysław Lutostański

White Dental Clinic

§1

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie White Dental Clinic
 2. Żeromskiego 1 Lok U9 01-887 Warszawa.
 3. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy White Dental Clinic Przemysław Lutostański.

§2

 1. Celem Podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Zadaniem Podmiotu leczniczego jest udzielanie podstawowych/ specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii ogólnej w szczególności:

- udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,

-  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

- określenie zaawansowania zachorowania pacjenta,

- określenie kierunku leczenia,

- postawienie diagnozy,

- udzielenie pierwszej pomocy doraźnej,

-  świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej,

- świadczenia z zakresu periodontologii

- świadczenia z zakresu ortodoncji,

- świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej,

-  leczenie z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją,

- zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej,

- zabiegi z zakresu protetyki stomatologicznej,

- zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej,

- wykonywanie i diagnostyka zdjęć RTG (punktowa radiowizjografia cyfrowa, pantomograf)

- prowadzenie dokumentacji medycznej.

§3

 1. Udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.

2.Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 1. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 2. Dokumentację udostępnia się w szczególności na wniosek:
 3. a)  Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
 4. b)  podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 5. c) organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 6. d)  ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 7. e)  organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 8. f)  zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 9. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

-   do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego

-  poprzez sporządzenie kopii przez kierownika podmiotu leczniczego

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot leczniczy nie pobiera opłaty. Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej następuję ,,bez zbędnej zwłoki”, czyli w najkrótszym możliwym terminie, jednakże w czasie nie dłuższym niż miesiąc.
 2. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez Podmiot leczniczy w zamykanych szafkach do których mają dostęp tylko pracownicy placówki. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przechowywania dokumentacji medycznej Pacjenta przez 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
 3. Wydanie kopii dokumentacji medycznej na wniosek Pacjenta nastąpi na podstawie wniosku Pacjenta lub opiekuna prawnego, który można pobrać w rejestracji gabinetu White Dental Clinic.

§4
 

 1. Prawa Pacjenta:

- Pacjent placówki White Dental Clinic ma prawo do szybkiego skorzystania z usług gabinetu w przypadku wystąpienia u niego nagłego bólu bądź w sytuacji   zagrożenia zdrowia.

-   poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny.

-   świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej.

-   rzetelnej informacji o stanie zdrowia.

-   wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.

- prawo do wglądu w dokumentację medyczną bądź możliwość uzyskania nieodpłatnie  jej kopii.

- prawo do możliwości zgłaszania reklamacji.

 1. Obowiązki Pacjenta:

-   przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie gabinetu.

-   przestrzeganie higieny osobistej.

- poszanowanie godności osobistej oraz uprzejme traktowanie personelu medycznego.

-  wcześniejsza informacja odnośnie zmiany terminu wizyty bądź  jej anulowaniu. W przypadku gdy Pacjent nie pojawi się na wizycie trzy razy  i nie poinformuje o tym gabinetu lekarz może odmówić jego leczenia bądź obciążyć go kosztem w wysokości 100 zł za każdą godzinę  nieobecności ( koszty związane z utrzymaniem gabinetu czy wynagrodzeniem dla asystentki).

-   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.

-   przestrzeganie zaleceń lekarza.

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w  Gabinecie ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela Przemysława Lutostańskiego.

4.Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg  osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do właściciela placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.

§5

 1. Warunki jakie należy spełniać aby reklamacja została rozpatrzona pozytywnie:
 2. a) Stawianie się na wizyty kontrolne,
 3. b) Stosowanie się do zaleceń lekarza,
 4. c) Prawidłowa higiena jamy ustnej,
 5. d) Przedstawienie w wywiadzie problemów zdrowotnych ( o ile takie istnieją).

2.Warunki negatywnego rozpatrzenia reklamacji:

 1. a) Niestawianie się na wizyty kontrolne,
 2. b) Brak zastosowań względem zaleceń lekarza,
 3. c) Nieprawidłowy stan jamy ustnej,
 4. d) Zatajenie problemów zdrowotnych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na efekt leczenia,
 5. e) Przebarwienia na pracach protetycznych powstałe w wyniku palenia papierosów,
 6. f) Uszkodzenie pracy protetycznej w skutek czynników mechanicznych,
 7. Okres gwarancji:
 • Wypełnienia stomatologiczne – 1 rok
 • Prace protetyczne ( korony, mosty, protezy) – 3 lata
 • Implanty – 5 lat

White Dental Clinic

ul. Żeromskiego 1, lok. U9, 01-887 Warszawa (Bielany)

+48 501 772 617+48 530 880 133

recepcja@whiteclinic.pl

Przesłanie do nas e-maila lub kontakt telefoniczny oznacza Państwa zgodę na przetwarzanie przesłanych do nas Państwa danych osobowych w zakresie którego e-mail lub telefon dotyczy.
Klauzura informacyjna dla pacjenta       |       Polityka prywatności i plików cookies

Twój zdrowy uśmiech jest dla nas najważniejszy

Godziny otwarcia:
pn-pt. 9.00 - 20.00
sob. 9.00 - 15.00